Thailand from Above – Chaiyaphum

Chaiyaphum is a province in northeastern Thailand. As of 2015 it had a population of 58,350and covers the full tambon Nai Mueang of Mueang Chaiyaphum district. Chaiyaphum is 337 road km northeast of Bangkok.


ชัยภูมิเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในปี 2558 จังหวัดชัยภูมิมีประชากร 58,350 คนและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเมืองของอำเภอเมืองชัยภูมิ ระยะทางจากกรุงเทพฯ ไปชัยภูมิคือ 337 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *